Szociális ügyleírások

Pusztakovácsi Község Önkormányzata

Szociális – és gyámügyi igazgatási feladatok
Tel.: 85/413-756, e-mail:
hivatal@pusztakovacsi.hu

 1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás – települési lakásfenntartási támogatás

Az önkormányzat települési támogatást nyújt a rendeletben meghatározott feltételek szerinti szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásai viseléséhez, feltéve, hogy a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250-Ft) nem haladja meg és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének a 20 %-át eléri vagy meghaladja.

A rendszeres települési támogatás havi rendszerességgel nyújtott támogatás, melynek havi összege:

A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

 1. a) 6.000,- Ft, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre (főre) jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
 2. b) 5.000,- Ft, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre (főre) jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg annak 150%-át,
 3. c) 4.000,- Ft, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre (főre) jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, de nem haladja meg annak 200%-át.
 4. d) 2.500,- Ft, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre (főre) jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, de nem haladja meg annak 250%-át.

A települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) jövedelemnyilatkozatokat,
b) a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot,
c) vagyonnyilatkozatot,
d) rezsi számlák másolata
e) lakáshasználat jogcíme
f) egy lakcímen lakók lakcímkártyájának fénymásolata

Ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
A települési támogatás megállapítása iránt azon személyek nyújthatnak be kérelmet, akik a kérelem benyújtása idején nem részesülnek a lakhatási kiadások csökkentését szolgáló egyéb szociális ellátásban.

Az eljárás jogi alapja:

 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet;
 • a pénzeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

Eljáró hatóság:

 • Pusztakovácsi Közös Önkormányzatának Képviselő – testülete
 • Ügyintéző: Lancz Kálmánné
 • Elérhetőség: 85/413-756
 • E-mail: hivatal@pusztakovacsi.hu

Illetékességi terület:

Pusztakovácsi Község Önkormányzatának közigazgatási területéhez tartozó lakosok

A kérelem a jogszabályban előírt formanyomtatványon nyújtható be.

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

 1. Rendkívüli települési támogatás

Az önkormányzat eseti jelleggel rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat
– a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő – különösen az Szt. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott – személyeket, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500,-) egyedül élő esetén 350 %-át (99.750,-) nem haladja meg.

Létfenntartást veszélyeztető, vagy rendkívüli élethelyzet különösen:

– a családot ért elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett,

– a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült,

– az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott, az egészség megőrzése, helyreállítása érdekében szükséges szolgáltatás igénybevétele, ha annak díja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 30 %-át meghaladja,

– a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

– a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,

– a gyermek hátrányos helyzete miatt a család anyagi segítségre szorul,

– gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásával, a gyermek óvodai nevelésével, bölcsődei elhelyezésével kapcsolatos egyszeri kiadások, vagy védőnői szolgálat, illetve egészségügyi intézmény által javasolt szolgáltatások, ellátások igénybevétele,

– az állami foglalkoztatási szervvel történő kapcsolattartás, a járási hivatal szerveinél történő ügyintézéshez szükséges közlekedés támogatása, illeték megfizetése a szükséges mértékben, amely nélkül a kérelmező a részére járó ellátástól, vagy annak egy részéről esne el.

A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

 1. a)      jövedelemnyilatkozatokat,
 2. b)      a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot,-
 3. c)      a létfenntartást veszélyeztető, valamint a többletkiadást előidéző körülmény igazolását,

Az eljárás jogi alapja:

 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet;
 • a pénzeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

Eljáró hatóság:

 • Pusztakovácsi Közös Önkormányzatának Képviselő – testülete
 • Ügyintéző: Lancz Kálmánné
 • Elérhetőség: 85/413-756
 • E-mail: hivatal@pusztakovacsi.hu

Illetékességi terület:

Pusztakovácsi Község Önkormányzatának közigazgatási területéhez tartozó lakosok

A kérelem a jogszabályban előírt formanyomtatványon nyújtható be.

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

III. Gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó rendszeres települési támogatás

A képviselő-testület gyógyszertámogatást, mint települési támogatást nyújt a rendeletben meghatározott feltételek szerinti szociálisan rászoruló személy részére, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 % – át (42.750.-Ft), egyedül élő esetén a 200 %-át (57.000.-Ft) nem haladja meg.

A gyógyszertámogatás abban az esetben állapítható meg, amennyiben a háziorvos vagy szakorvos által rendelhető, a gondozásban lévő betegségre állandóan szedett, rendszeresen felírt vényköteles gyógyszerek költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át (8.550-Ft-ot). A támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség 50 %-os mértéke száz forintra kerekítve, de legfeljebb havi 8.000.-Ft.

A támogatás a kérelem benyújtását követő hónaptól a háziorvos által leigazolt gyógykezelés várható időtartamára, de legfeljebb 12 hónapra lehet megállapítani.

A gyógyszertámogatás támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

 1. a) jövedelemnyilatkozatokat,
 2. b) a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot,
 3. c) a gondozásban lévő betegségre  havi rendszerességgel szedett vényköteles gyógyszerek háziorvosi vagy szakorvosi igazolását,
 4. d) a háziorvos vagy szakorvos által leigazolt havi rendszerességgel szedett vényköteles gyógyszerek egy havi költségéről a gyógyszertár igazolását,

Nem jogosult gyógyszertámogatásra az a személy, aki az Szt. alapján közgyógyellátásban részesül.

A jogosult a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles bejelenteni, ha közgyógyellátásra való jogosultságát megállapították.

A megállapított támogatást a változás bekövetkezése hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni, ha a jogosult:

 1. a) más településre költözött,
 2. b) a rendeletben előírt feltételek valamelyikének nem felel meg,
 3. c) alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult,
 4. d) elhunyt.

Az eljárás jogi alapja:

 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet;
 • a pénzeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

Eljáró hatóság:

 • Pusztakovácsi Közös Önkormányzatának Képviselő – testülete
 • Ügyintéző: Lancz Kálmánné
 • Elérhetőség: 85/413-756
 • E-mail: hivatal@pusztakovacsi.hu

Illetékességi terület:

Pusztakovácsi Község Önkormányzatának közigazgatási területéhez tartozó lakosok

A kérelem a jogszabályban előírt formanyomtatványon nyújtható be.

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

 1. Települési tüzelősegély

A települési támogatás tüzelősegélyként – az Önkormányzat rendelkezésére álló mértékig – természetbeni ellátásként, tűzifa formájában is biztosítható.

Tüzelősegély juttatásban részesülhet az a kérelmező, aki e rendelet települési lakásfenntartási támogatásra meghatározott jövedelmi feltételeinek megfelel, a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud.

Tüzelősegély juttatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben a kérelem nem arra az ingatlanra érkezik, amelyben a kérelmezőnek a polgárok személyi adat és lakcímnyilvántartása szerinti állandó lakcíme van, a kérelem elutasításra kerül.

Az egyszeri támogatás megállapításához kérelem benyújtása szükséges, amely azonos jogosult által az évi fűtési szezon kezdetének hónapjától, azaz október 1-től – január 31-ig nyújtható be, a támogatás maximális mennyisége jogosultanként 2 m³ tűzifa.

Települési tüzelősegélyre jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,egyedül álló esetén 300%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Nem részesülhet tüzelősegélyben az a kérelmező, aki részére szociális célú tűzifa támogatás került megállapításra, aki a megállapított szociális célú tűzifa támogatást eladta, vagy elajándékozta, akinek az ingatlana tűzifával nem fűthető, továbbá az sem, aki erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben fakitermelést végzett vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

(7) A tűzifa kiszállításáról az Önkormányzat gondoskodik.

Az eljárás jogi alapja:

 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet;
 • a pénzeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

Eljáró hatóság:

 • Pusztakovácsi Közös Önkormányzatának Képviselő – testülete
 • Ügyintéző: Lancz Kálmánné
 • Elérhetőség: 85/413-756
 • E-mail: hivatal@pusztakovacsi.hu

Illetékességi terület:

Pusztakovácsi Község Önkormányzatának közigazgatási területéhez tartozó lakosok

A kérelem a jogszabályban előírt formanyomtatványon nyújtható be.

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

 

 1. Temetés költségeire tekintettel folyósított települési támogatás

A képviselő-testület temetés költségeire tekintettel folyósított települési támogatást nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott

 1. a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
 2. b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,

és akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750.-Ft), egyedül élő esetén annak 400 %-át (114.000.-Ft) nem haladja meg, és aki nem részesül a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. Törvény alapján temetési hozzájárulásban.

A temetés költségeire tekintettel folyósított települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 20 %-a.

A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege: 200.000,- Ft.

A temetés költségeire tekintettel folyósított települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani az előírt formanyomtatványon.

A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

– a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát,

– az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát,

–  a kérelmező és a vele közös háztartásban élők utolsó havi jövedelemigazolásait.

Az eljárás jogi alapja:

 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet;
 • a pénzeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

Eljáró hatóság:

 • Pusztakovácsi Közös Önkormányzatának Képviselő – testülete
 • Ügyintéző: Lancz Kálmánné
 • Elérhetőség: 85/413-756
 • E-mail: hivatal@pusztakovacsi.hu

Illetékességi terület:

Pusztakovácsi Község Önkormányzatának közigazgatási területéhez tartozó lakosok

A kérelem a jogszabályban előírt formanyomtatványon nyújtható be.

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

 

 

 1. Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben- a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.

Eljárás menete:
A halálesetről való tudomásszerzést követően az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy [1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bek.].
„20. § (1) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja] a törvényes öröklés rendje szerint. „

Amennyiben a megjelölt személy fellelhető, határidő tűzésével fel kell szólítani, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét a köztemetést elrendelő önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni.

Csatolandó mellékletek:

–          a kérelmet a letölthető formanyomtatványon kell benyújtani.

–          a család előző havi nettó jövedelem igazolása

Az eljárás jogi alapja:

 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

Eljáró hatóság:

 • Pusztakovácsi Közös Önkormányzatának Képviselő – testülete
 • Ügyintéző: Lancz Kálmánné
 • Elérhetőség: 85/413-756
 • E-mail: hivatal@pusztakovacsi.hu

Illetékességi terület:

Pusztakovácsi Község Önkormányzatának közigazgatási területéhez tartozó lakosok

A kérelem a jogszabályban előírt formanyomtatványon nyújtható be.

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

 Gyámügyi ügyleírások

 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak

– a gyermeket nevelő családnak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének 135 %-át (jelenleg 38.4758-Ft), – 2022. szeptember 1. naptól 165 %-át (47.025.-Ft)

– gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülő, valamint nagykorú gyermek (a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be) esetében pedig a nyugdíjminimum 145 %-át (41.325-Ft), 2022.szeptember 1.-től 180 %-át (51.300.-Ft), feltéve,hogy a  vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott értéket.

A támogatás időtartama:
a feltételek fennállása esetén a kedvezmény 1 év időtartamra kerül megállapításra.
– a gyermek 18 éves koráig, amennyiben addig nem folytat kereső tevékenységet
– a gyermek 23 éves koráig, amennyiben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat
– a gyermek 25 éves koráig, amennyiben felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.

A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonára is.

Vagyon alatt hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek az egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát vagy,
együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanok áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmet kell figyelembe venni.

A megállapított és érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények esetében a lejárta előtt három hónappal is benyújtható az új kérelem!

Akinek  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a./ a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában

b./ a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában

 • pénzbeli támogatást biztosít gyermekenként 6000.-Ft,
 • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállása esetén 6500.-Ft összegben.

 

Az eljárás jogi alapja:

 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

Eljáró hatóság:

 • Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője I. fokú gyámhatóság
 • Ügyintéző: Lancz Kálmánné
 • Elérhetőség: 85/413-756
 • E-mail: hivatal@pusztakovacsi.hu
 1. fokon döntést hozó szerv:

Somogy  Megyei Kormányhivatal (7400 Kaposvár.)

 Illetékességi terület:

Pusztakovácsi Község közigazgatási területéhez tartozó lakosok

A kérelem a jogszabályban előírt kérelem formanyomtatványon nyújtható be.

A kérelem a jogszabályban előírt formanyomtatványon nyújtható be, a kérelem leadásakor a vagyonnyilatkozat kitöltése kötelező.

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

–          személyi igazolvány, lakcím igazolvány – kizárólag bemutatásra

–          előző havi nettó átlagkeresetről, illetve minden más egyéb jövedelemről (munkabér, ösztöndíj, családi pótlék, GYES, gyermektartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat

–          őstermelő esetén az őstermelői igazolvány betétlapjának másolata,

–          a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági döntés,

–          a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek esetén egészségi állapotára vonatkozó igazolás

–          középfokú oktatási intézményben, főiskolán, egyetemen nappali tagozaton tanuló nem tanköteles gyermek iskolalátogatási igazolása.

Tájékoztató a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet  szabályozásról

 1. szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal felnőtt) fogalma és e tény fennállásának megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) került szabályozásra. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése kora gyerekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

  A Gyvt. 67/A. §-a értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők:

–          a szülő, a családbafogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége alacsony; legfeljebb alapfokú végzettség;

–          a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága;

–          az elégtelen lakáskörülmények;

–          a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára nyújtott utógondozói ellátás.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket   együtt nevelő mindkét szülő, a gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve a
  családbafogadó gyám  legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú – (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ – (az alacsony foglalkoztatattság fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)
 • a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek – (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény)

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll. Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő, tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során – az ügyfél erre irányuló kérelme esetén – megvizsgálja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a feltételek fennállnak, a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet meghatározása nem érinti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő kedvezményeket. így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek – függetlenül attól, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű – továbbra is jogosult az ingyenes tankönyvre, a bölcsődében, az óvodában és az iskola 1-8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre, a szociális nyári gyermekétkeztetésben való részvételre és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére.

Az eljárás jogi alapja:

 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

Eljáró hatóság:

 • Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője I. fokú gyámhatóság
 • Ügyintéző: Lancz Kálmánné
 • Elérhetőség: 85/413-756
 • E-mail: hivatal@pusztakovacsi.hu

Illetékességi terület:

Pusztakovácsi község közigazgatási területéhez tartozó lakosok

A kérelem a jogszabályban előírt formanyomtatványon – kérelem nyújtható be.

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

III. Családvédelmi koordinációs feladatok

A jegyző a családvédelmi koordinációs szervként hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot ellátó intézmények és személyek jelzésére vagy a bántalmazott bejelentésére intézkedik. A jegyző a bántalmazottat kérelmére személyesen meghallgatja. Ebben az esetben a bántalmazó meghallgatására is sor kerül azzal, hogy a bántalmazott kérelmére a bántalmazót és a bántalmazottat külön-külön kell meghallgatni. A bántalmazott és a bántalmazó meghallgatását és tájékoztatását követően az eljárásáról és a feltárt tényekről haladéktalanul tájékoztatja a rendőrséget.

A hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot ellátó szervek jelzésének fogadását követően – figyelemmel a hozzátartozók közötti erőszak kiemelkedő súlyára – a bántalmazottat és a bántalmazót személyes meghallgatása érdekében történő megjelenésre hívhatja fel a jegyző. A bántalmazó és a bántalmazott köteles a jegyző felhívásában megjelölt helyen és időpontban megjelenni.

A jegyző tájékoztatást ad a bántalmazottnak az őt megillető jogosultságokról, illetve a bántalmazót tájékoztatja a hozzátartozók közötti erőszak folytatásának következményeiről.

Hozzátartozók közötti erőszaknak minősül a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység, a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás. Bántalmazott az a hozzátartozó, akinek a sérelmére a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítják. Bántalmazó az a cselekvőképes hozzátartozó, aki a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítja, vagy akire tekintettel a hozzátartozók közötti erőszakot más megvalósítja.

Gyermeknek kell tekinteni a 0-18 év közötti kiskorút. Hozzátartozónak kell tekinteni a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozókat és hozzátartozókat, valamint a volt házastársat, a volt bejegyzett élettársat, a gondnokot, a gondnokoltat, a gyámot, a gyámoltat. A jegyző tájékoztatást ad a meghallgatás során a bántalmazónak a hozzátartozók közötti erőszak folytatásának következményeiről. Tájékoztatja a bántalmazottat és a bántalmazót az igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről. Ezek eléréséhez igény szerint segítséget ad. A jegyző a feltárt tényekről a rendőrséget az iratokkal a bejelentést tevőt az intézkedéséről értesíti.

Az eljárás írásban vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve bejelentésre hivatalból indul. Lehetőség szerint haladéktalanul.

Az eljárás jogi alapja:

 • 2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazandó távolságtartásról
 • 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Eljáró hatóság:

 • Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője I. fokú gyámhatóság
 • Ügyintéző: Lancz Kálmánné
 • Elérhetőség: 85/413-756
 • E-mail: hivatal@pusztakovacsi.hu

Illetékességi terület:

Pusztakovácsi Község közigazgatási területéhez tartozó lakosok

Az eljárás illetéke: Illeték és költségmentes

Ügyintézési határidő: teljes eljárásban 60 nap.

 

 

 

About the Author: admin